Infrastruktura

Infrastruktura
 • Wykonawcy inwestycji liniowych „pod klucz”,
 • Inwestorzy udzielający zamówień publicznych,
 • Podwykonawcy budowlani i dostawcy materiałów,
 • Konsorcja wykonawców,
 • Inżynierowie Kontraktów i Inwestorzy Zastępczy,
 • Samorządy i podmioty publiczne,
 • Przedsiębiorcy budownictwa wodnego i hydrotechnicznego,
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wsparciem w pozyskiwaniu terenów i prowadzeniem spraw formalnoprawnych inwestycji,
 • Wykonawca robót branżowych, projektanci, geodeci.

Prawnicy kancelarii od wielu lat czynnie uczestniczą w realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na zamówienie publicznie. Pierwszą, i nadal wiodącą, specjalizacją Kancelarii w zakresie inwestycji infrastrukturalnych jest budownictwo elektroenergetyczne sieci najwyższych napięć. Doświadczenia zdobyte przy realizacji kontraktów z branży elektroenergetycznej z powodzeniem wykorzystywaliśmy także wspierając realizację inwestycji drogowych, mostowych oraz budowy sieci gazowych, wodociągowych, czy kanalizacyjnych.

Prawnicy zespołu inwestycji infrastrukturalnych biegle opanowali także specyfikę prawną i faktyczną realizacji strategicznych inwestycji publicznych w dziedzinie budownictwa wodnego i przeciwpowodziowego. Z licznym sukcesami stale reprezentujemy wykonawców  obiektów przeciwpowodziowych w sporach z Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Liderem zespołu jest adwokat Maciej Krotoski, który stale reprezentuje m.in. największych polskich inwestorów branży energetycznych sieci przesyłowych. Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu stałego doradztwa przy realizacji wieloletnich projektów inwestycyjnych kompleksowej budowy wielokilometrowych sieci przesyłowych pozwala oferować rozwiązania optymalizujące ryzyka związane inwestycjami infrastrukturami realizowanym w oparciu o napięte harmonogramy rzeczowo-finansowe. Zespół prawników branży budowlanej zapewni Państwu pełne wsparcie prawne realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w ramach których zapewniamy:

 • pozyskiwanie głównych decyzji administracyjnych dla realizacji przedsięwzięcia – pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, decyzje lokalizacyjne;
 • reprezentowanie w procedurach pozyskiwania ubocznych decyzji administracyjnych – pozwoleń wodnoprawnych, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej, zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów;
 • doradztwo w negocjacjach z właścicielami gruntów przeznaczonych pod inwestycje;
 • pozyskiwanie prawa do terenów na drodze umownej oraz przymusowej w trybach ustanowienia służebności przesyłu, wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 u.g.n. oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowych;
 • zastępstwo inwestorów i wykonawców w negocjacjach i procesach sądowych o szkody i zniszczenia związane z wybudowaniem obiektów infrastrukturalnych;
 • wspieramy klientów w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach o wprowadzenie inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz finansowanie zmian planistycznych;
 • opracowujemy innowacyjne rozwiązania niestandardowych problemów wynikłych w toku realizacji inwestycji budowlanych - przekwalifikowania budynków w pasach technologicznych sieci przesyłowych, regulowania stanu prawnego nieruchomości, dostosowywania rozwiązań bieżących do zmian obowiązującego stanu prawnego;
 • doradzamy w negocjacjach i sporach z instytucjami finansującymi realizację przedsięwzięć ze środków przyznanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

 

Publikacje: