Kontrakty budowlane

Kontrakty budowlane

Dane kontaktowe

Jakub Arczyński
Jakub Arczyński Adwokat tel. 61 8 527 529
jakub.arczynski@krotoski-adwokaci.pl
Maciej Krotoski
Maciej Krotoski Adwokat, Partner tel. 61 8 527 529
maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl
 • Inwestorzy prywatni i publiczni,
 • Deweloperzy,
 • Generalni Wykonawcy budowlani,
 • Inżynierowie kontraktów,
 • Konsorcja wykonawców,
 • Podwykonawcy budowlani i dostawcy materiałów,
 • Wykonawcy robót branżowych,
 • Biura projektowe i projektanci ,
 • Inspektorzy nadzoru, kierownicy budowy i robót, geodeci,
 • Inwestorzy obiektów build to fit,

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii Krotoski Adwokaci jest kompleksowa obsługa kontraktów budowlanych na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Nasi prawnicy od wielu lat skutecznie doradzają uczestnikom procesu inwestycyjnego w zakresie zawierania, realizacji i rozliczania kontraktów budowlanych. Prawnik Kancelarii zapewnia opiekę uczestników procesu budowlanego od etapu negocjowania i zawierania warunków poszczególnych umów, czy też analizy i weryfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla kontraktów udzielanych w ramach zamówień publicznych poprzez realizację umowy aż do momentu jej rozliczenia. Opracowujemy umowy o roboty budowlane dla wszystkich szczebli realizacji zadań inwestycyjnych. Współpracujący z Państwem prawnik zaoferuje wsparcie nie tylko w takich dziedzinach jak prawo budowlane i zagospodarowanie przestrzenne lecz również pragmatycznie doradzi w relacjach biznesowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Doradzamy w zakresie uzgodnień i sporów pomiędzy członkami Konsorcjów Wykonawców oraz reprezentujemy przedsiębiorców budowlanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala zaoferować klientom praktyczne i bezpieczne rozwiązania w umowach zawieranych z podwykonawcami, dostawcami, inżynierami kontraktu i osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie dostosowane do dynamiki branży budowlanej i okoliczności realizacyjnych, których często nie da się przewidzieć na wstępnym etapie realizacji zadań inwestycyjnych. Zespół prawników departamentu budowlanego zaoferuje Państwu m.in.:

 • przygotowanie i opiniowanie kompleksowych umów o generalne wykonawstwo, zastępstwo inwestycyjne oraz kontraktów realizowanych w systemie engineering, procurement and construction;
 • praktyczne doradztwo w rozwiązywaniu bieżących problemów realizacyjnych, w tym zwłaszcza sytuacji faktycznych nietypowych i nieprzewidywalnych przez strony na etapie zawierania umowy;
 • przygotowanie umowy o roboty budowlane dostosowanej do uwarunkowań konkretnego przedsięwzięcia;
 • doradztwo i reprezentowanie w sporach pomiędzy członkami konsorcjów;
 • dochodzenie i obronę przed roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, egzekwowanie odpowiedzialności podwykonawców robót;
 • reprezentowanie w sporach o błędy w dokumentacji projektowej oraz zapłatę za wykonanie robót dodatkowych i zamiennych;
 • opracowywanie i opiniowanie kontraktów z podwykonawcami, dostawcami, kierownikami budowy, geodetami i pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego;
 • prowadzenie negocjacji i reprezentacja w sporach zamawiających i wykonawców;
 • praktyczne i sprawdzone rozwiązania zabezpieczania płatności za realizowanie prac w ramach umowy o roboty budowlane;
 • reprezentowanie uczestników procesu budowlanego przed organami administracji i sądami administracyjnymi na wszystkich jego etapach w postępowaniach obejmujących szeroko rozumiane prawo budowlane;
 • doradztwo w relacjach z bankami i ubezpieczycielami w kwestiach bieżącego finansowania i zabezpieczenia realizacji kontraktów.Wybrane sprawy

Wsparcie inwestora przy uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W październiku 2016 r. Kancelaria wsparła inwestora w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji - budowy fermy indyków. Inwestor od ponad dwóch lat borykał się ze sprzeciwem lokalnej społeczności oraz organu administracji na szczeblu gminy podchodzącego do...

Proces o ochronę osobistych praw autorskich projektanta Zamku Przemysła

W ostatnich dniach Kancelaria podjęła się reprezentowania Klienta w sprawie o naruszenie osobistych praw autorskich do projektu architektonicznego i zapłatę zadośćuczynienia na rzecz projektanta. Sprawa dotyczy odbudowy i rewitalizacji jednego z kluczowych zabytków na terenie Miasta Poznania....

Spór sądowy o roboty budowlane

Prawnicy Kancelarii podjęli się prowadzenia sporu sądowego o zapłatę za roboty dodatkowe wykonane w związku realizacją budynku dla placówki edukacyjnej. Zadaniem Kancelarii jest obrona inwestorów przez roszczeniami wykonawcy sięgającymi ponad kilkunastu procent wartości całej inwestycji. W...

Sądowe "anulowanie" kary umownej

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wydał korzystny dla klienta kancelarii wyrok w trwającym od 2012 roku sporze o zapłatę kary umownej. Sprawa toczyła się pomiędzy publicznym inwestorem budowy instalacji przeciwpowodziowych a wykonawcą awaryjnego zbiornika retencyjnego. Sporna inwestycja była...

Publikacje: