Wartościowe nieruchomości nie zmienią właściciela

Prawo nieruchomości

W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście oddalił wniosek przeciwnika naszego Klienta o zmianę sposobu dziedziczenia w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem ponad 25 lat temu.

Wieloletni Klient kancelarii, zamieszkujący na terenie Wielkiej Brytanii, w 2015 r. dość przypadkowo dowiedział się (błędy operatora pocztowego w doręczeniu), że odziedziczone wartościowe nieruchomości w centrum Poznania zostały postanowieniem Sądu zabezpieczone i toczy się postępowanie sądowe o zmianę ich prawa własności. Po niezwłocznym - od chwili przekazania nam zlecenia - zapoznaniu się z aktami postępowania ustaliliśmy, że najbliższy kuzyn naszej Klientki wystąpił do sądu z wnioskiem o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku przedstawiając rzekomy testament odnaleziony w trakcie porządkowania dokumentów. Sprawa była o tyle skomplikowana, iż dokument na który powoływał się wnioskodawca został sporządzony w sposób budzący wątpliwości, czy oświadczenie jest testamentem,czy pełnomocnictwem. 

Przypomnijmy, że wzruszenie prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić albo przez zmianę albo przez jego uchylenie. Złożenie wniosku na podstawie art. 679 kodeksu postępowania cywilnego jest nieograniczone w czasie dla tych osób zainteresowanych, które nie były uczestnikami postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.  I  z tej możliwości złożenia wniosku w każdym czasie skorzystał kuzyn naszej Klientki.

Nie mniej, po trzech latach prowadzonego postępowania sądowego wnioskując o przesłuchanie świadków oraz przedkładając archiwalną korespondencję wykazaliśmy, że przedstawiony dokument nie stanowi testamentu, a co najwyżej może zostać potraktowany jako pełnomocnictwo. W konsekwencji sąd oddalił wniosek i jest w trakcie sporządzania pisemnego uzasadnienia. 

Publikacje: