Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni spółka komandytowa, ul. Feliksa Nowowiejskiego 8/6, 61-731 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda W Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział KRS po numerem: 0000622000, NIP: 7831743233, REGON: 364685792, zwana dalej „Administratorem". Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie: http://www.krotoski-adwokaci.pl/kontakt
  2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach wykonania umowy oraz czynności realizowanych przed zawarciem umowy.
  3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.
  6. Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.

Publikacje: