Po 2 latach Klient uzyskał zwrot ponad 10 mln zł podatku VAT-u (WDT)

wróć do wszystkich
28
sie

Po 2 latach Klient uzyskał zwrot ponad 10 mln zł podatku VAT-u (WDT)

Z satysfakcją informujemy, iż zespół prawników i doradców podatkowych koordynowany prze mec. Macieja Krotoskiego po ponad dwuletnim postępowaniu kontrolnym, a następnie podatkowym z sukcesem dla klienta zakończył sprawę zwrotu ponad 10 mln zł podatku VAT.

Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej z miejscowości „X” wszczął wobec klienta kancelarii postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatku od towarów i usług, w tym zasadności zwrotów różnicy podatku VAT. Tym samym wskutek prowadzonego postępowania wstrzymał zwrot należnego podatku VAT o wartości ponad 10 mln zł.

Stan faktyczny

Firma „A” sprzedawała towary firmie „B”, która to następnie odsprzedawała i wywoziła je kontrahentom z Unii Europejskiej – umownie firmie „C”. Nasz klient firma „B” ( pośrednik) ściśle współpracował z dostawcą – firmą „A” korzystając również z jej zasobów osobowych. Wielokrotnie zdarzało się, że towar był wysyłany bezpośrednio z magazynu firmy „A” do firmy „C”, czego dowodem były m.in. listy przewozowe CMR.   Nasz klient - firma „B” - wskutek dokonywania transakcji w obrębie UE dokonywała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), co znajdowało odzwierciedlenie w składanych deklaracjach podatkowych.

Postępowanie kontrolne i podatkowe. Art. 88 ust 3a pkt 4 Ustawy o VAT.

Przez kolejne 18 miesięcy organ (po reformie KAS – Dyrektor Urzędu Celno-Skarbowego) prowadził postępowanie kontrolne żądając od Klienta i jego kontrahentów licznych pisemnych wyjaśnień, a także wzywając i przesłuchując świadków na terenie całego kraju. Sporządzony na podstawie art. 193 Ustawy Ordynacja podatkowa protokół badania ksiąg zarzucił Klientowi kancelarii, że faktycznie nie prowadził działalności gospodarczej i nie był podatnikiem podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W końcu w decyzji wydanej w pierwszej instancji (liczącej prawie 250 stron) organ podatkowy odmówił zwrotu podatku VAT. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że dokonane przez podatnika udokumentowane transakcje w postaci wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) miały charakter pozorny, a udział w nich kontrolowanego ograniczał się do wystawiania dokumentacji i legalizowania obrotu wskazując m.in. na treść art. 88 ust 3 a pkt 4 Ustawy o podatku od towarów i usług VAT.

Postępowanie odwoławcze

Klient nie zgodził się z wydanym rozstrzygnięciem i zlecił Kancelarii przygotowanie odwołania od decyzji organu I instancji.   Pomimo krótkiego czasu na sporządzenie odwołania, wobec obszerności zgromadzonego przez Naczelnika UCS materiału dowodowego liczącego ponad 14 tomów akt, Kancelaria we współpracy z doradcami podatkowymi zainicjowała postępowanie odwoławcze przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Korzystna decyzja Dyrektora KAS

Wskutek przeprowadzonego postępowanie, organ II instancji z korzyścią dla Klienta uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie. Organ zgodził się z prezentowaną przez nas argumentacją, zgodnie z którą żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy nie powinien mieć charakter relacji pomiędzy biorącymi udział w obrocie przedsiębiorcami i podział ich obowiązków w zakresie obsługi transakcji.

Kwestie tego, czy to zbywca, czy też inny podmiot prowadził korespondencję z kontrahentami, dokonywał transportu towarów, ich przechowywania i ubezpieczania nie wpływają bowiem na to, czy na gruncie ustawy o VAT doszło do dostawy towarów, co jest konieczne dla przyznania zwrotu podatku. Istotnym w tym zakresie jest jedynie to, czy formalnie sprzedawca nabył prawo rozporządzania tymi towarami jak właściciel i czy prawo to przeniósł na nabywców.Nie jest bowiem rzeczą Organu ocena modelu współpracy przyjętego przez strony.

Podsumowanie

Niewątpliwie niniejsze postępowanie stanowiło jedno z precedensowych spraw prowadzonych w ramach niedawno przemodelowanej Krajowej Administracji Skarbowej. Klient oprócz zwrotu podatku VAT uzyskał również stosowne odsetki ustawowe. W ostatnich dniach podjęliśmy kolejne sprawy dotyczące dochodzenia zwrotu podatku VAT. Z pewnością nabyte doświadczenie pozwoli na zapewnienie ich pozytywnego rozstrzygnięcia.

Jeżeli masz pytania, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu maciej.krotoski@krotoski-adwokaci.pl