Rejestracja spółki poprzez system s-24

W miesiącu, który dobiega końca zajmowaliśmy się dość priorytetowym zadaniem, a mianowicie założeniem i rejestracją poprzez system s-24 specyficznej odmiany spółki komandytowej, w której jako komplementariusz występować miała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jako komandytariusz osoba fizyczna, która była jednocześnie wspólnikiem komplementariusza. Proces składał się łącznie z dwóch etapów: założenie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przyszły komplementariusz), a następnie założenie i rejestracja spółki komandytowej. Cały proces przebiegł niezwykle sprawnie – około 7 dni roboczych. Proces rejestracji spółki kapitałowej był nieco dłuższy - wąskim gardłem na etapie dokonywania wpisu jest weryfikacja danych osobowych przekazywanych do Krajowego Rejestru Karnego przez Krajowy Rejestr Sądowy (weryfikacja wymogu niekaralności, o którym mowa w art. 18 §2 k.s.h.). Dzięki sfinalizowaniu kwestii dotyczących m.in. zgłoszeń w zakresie statusu podatnika VAT, nowopowstała spółka mogła oficjalnie rozpocząć działalność gospodarczą już następnego dnia – na tym klientowi zależało najbardziej (drugim rozpatrywanym przez klienta wariantem był zakup tzw. „gotowej” spółki, jednak zawsze może on być obarczony jakimś ryzykiem). Po rejestracji można dostosować treść umowy spółki do indywidualnych potrzeb klienta.

Publikacje: