Konstytucja dla biznesu – nowy rozdział w rozwoju przedsiębiorczości

 

Podstawą silnej gospodarki są przedsiębiorcy, czyli my. Abyśmy mogli sprawnie działać i wypracować swój udział w gospodarce konieczne jest wprowadzenie otoczenia prawnego, które to umożliwi lub które chociaż nie będzie stało temu na przeszkodzie. Czym jest Konstytucja dla biznesu i jakie zmiany dla przedsiębiorców wprowadza? Oto niektóre zmiany.

Wydaje się, że ważną zmianą będzie wprowadzenie katalogu zasad ustawowych takich jak zaufanie do przedsiębiorcy, domniemanie jego działalności zgodnie z prawem, interpretacji przepisów na korzyść przedsiębiorcy oraz zasada bezstronności i pogłębiania zaufania do organów administracji publicznej. Dzięki nim organy państwa zobowiązane zostają do wydawania tzw. objaśnień prawnych, z urzędu lub na wniosek nowo powołanego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ma to służyć zapewnieniu jednolitości stosowania prawa, jego pewności, stabilności i tworzeniu tzw. utrwalonej praktyki orzeczniczej.

Istotne zmiany pojawiają się na gruncie prawa podatkowego. Poprzez tzw. ulgę na start,  początkujący przedsiębiorca, podejmujący działalność po raz pierwszy lub ponownie, po upływie 60 miesięcy od jej zawieszenia lub zakończenia, zostaje zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez okres 6 miesięcy działalności.

Prawo przedsiębiorców wprowadza także nowe pojęcie działalności nieewidencjonowanej, czyli prowadzonej przez osobę fizyczną (osobiście, nie w formie spółki), z której miesięczny przychód nie przekracza połowy kwoty minimalnego wynagrodzenia (obecnie 1050 zł) i która nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie poprzednich 5 lat (60 miesięcy). Z działalnością nieewidencjonowaną nie mamy do czynienia jeśli do jej prowadzenia konieczne jest uzyskanie licencji, koncesji lub zezwolenia.

Dla przedsiębiorcy istotne jest to, że nie ma on obowiązku rejestrowania działalności nieewidencjonowanej. Jednakże z dniem, z którym dochodzi do przekroczenia wyżej wskazanego przychodu 1050 zł, działalność przedsiębiorcy automatycznie staje się działalnością gospodarczą, co aktualizuje obowiązek rejestracji.

Zmiany dotkną także tych, którzy działalność chcą zawiesić. Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników lub zatrudniający pracowników na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim, uzyskają możliwość zawieszenia bezterminowego z zachowaniem dotychczasowego minimalnego progu 30 dni.

Dla ułatwienia funkcjonowania na rynku informacje o pełnomocnictwach i prokurach zamieszczane będą online w rejestrze, co będzie jednoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa pisemnie. Działanie takie wpłynie na uproszenie i przyśpieszenie postępowań bez konieczności dodatkowej weryfikacji wskazanych dokumentów.

Konstytucja powołuje do życia dwie nowe instytucje. Pierwsza to Punkt Informacji Przedsiębiorcy (PIP), który ma na celu zwiększenie możliwości załatwiania spraw on-line poprzez krótkie, precyzyjne informacje, a także za pomocą wiadomości sms.

Punkt Informacji Przedsiębiorcy ma wyjaśniać sposób rozwiązywania spraw urzędowych, ale też umożliwić uiszczanie opłat czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Jesteśmy bardzo ciekawi tego rozwiązania.

Na wzór Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Finansowego powołany zostaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do jego zadań należeć będzie m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców czy wspieranie mediacji. Ma on badać czy organy administracji swoim działaniem lub jego brakiem nie naruszyły praw przedsiębiorców.

Prawo zwrócenia się do Rzecznika lub Punktu Informacji przysługiwać ma wszystkim przedsiębiorcom, nawet w drobnych sprawach, co może wspomóc tych przedsiębiorców, którzy do tej pory czuli bezradność wobec często niezrozumiałych rozwiązań i decyzji organów administracji.

„Konstytucja dla biznesu” ma otwierać nowy etap w rozwoju przedsiębiorczości, starając się dostosować do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości oraz wykorzystywać możliwości jakie daje nowoczesna technologia. Usprawnienie komunikacji oraz unowocześnienie przepisów ma dać przedsiębiorcom większe i lepsze szanse na rozwój, a wraz z rozwojem poszczególnych podmiotów – także i rozwoju Rzeczpospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. 

Nowa regulacja ma zacząć obowiązywać po trzydziestu dniach od jej ogłoszenia w dzienniku ustaw czyli 30 kwietnia 2018 r. Przedsiębiorcy będą zatem mogli korzystać z przewidzianych w Konstytucji dla biznesu uprawnień, już od maja bieżącego roku.

Adwokat Maciej Krotoski
z Kancelarii M.KROTOSKI ADWOKACI I RADCY PRAWNI Spółka komandytowa,
Członek WKK


Załączniki

Publikacje: