Publikacje

Instytucja odmowy sporządzenia opinii przez biegłego oraz wyłączenie biegłego w procesie cywilnym.

Opinia biegłego wydawana w toku postępowania sądowego niejednokrotnie stanowi jeden z najistotniejszych dowodów przyczyniających się do rozstrzygnięcia sporu cywilnego. Biegły jako osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną ma zapewnić fachową i bezstronną ocenę wskazanego przez sąd zagadnienia....

Co dalej ze spółką po śmierci wspólnika?

Spółka cywilna ma specyficzny charakter - jest formą umowy między wspólnikami i w przeciwieństwie do spółek osobowych i kapitałowych, nie ma podmiotowości prawnej. Jeżeli Konsekwencja jest zagrożenie, że gdy spółka przyniesie straty, wierzyciele mają możliwość dochodzenia zapłaty należności...

Postępowanie dowodowe a opinia biegłego

Biegły sporządzając opinię na zlecenie sądu zobowiązany jest do korzystania z zebranego przez sąd materiału dowodowego i nie ma uprawnień do dokonywania ustaleń faktycznych we własnym zakresie. W ostatnich latach coraz bardziej zauważalny jest wzrost znaczenia dowodu z opinii biegłego w...

Warunki formalne aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

Niedochowanie przez organ warunków formalnych oświadczenia o wypowiedzeniu wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego skutkuje jego bezskutecznością. Umowa w przedmiocie oddania nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste...

Skutki uchylenia pozwolenia na budowę

Uzyskanie ostatecznych decyzji z wiązanych z pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowanie, nie zawsze oznacza dla inwestora pozytywne zakończenie procesu budowlanego. Zrealizowanie inwestycji budowlanej wymaga przeprowadzenia przez inwestora szeregu czynności administracyjnoprawnych,...

Przedsiębiorcy mogą chronić swój wizerunek w Internecie.

Obecność firmy w Internecie stała się ważnym środkiem kreowania jej wizerunku. Przez ostatnie kilka lat powstały liczne portale internetowe, w ramach których użytkownicy mogą np. zamieszczać opinie o współpracy z danym kontrahentem. Publikacje internetowe niejednokrotnie mogą naruszać dobre...

Jakie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu - Glosa

W najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się tendencja do przyznawania charakteru tytułu prawnego do zajmowania nieruchomości kolejnym typom decyzji administracyjnych. Tendencja ta ogranicza prawo własności nieruchomości i pozbawia właścicieli prawa do skutecznego dochodzenia...

Publikacje: