Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
22 / 12 / 2016

Z życia przedsiębiorcy – co zmieni się w bieżącej działalności firmy?

Udostępnij:

 


Nowelizacja przepisów dotyczących prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy, obowiązku dokonywania płatności w formie przelewu oraz przepisów dotyczących rejestru przedsiębiorców CEIDG przewidziana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.


Projekt nowelizacji przepisów od 2017 roku. 


  Nowe zasady prowadzenia kontroli


 Ustawodawca, chcąc wzmocnić zasadę zaufania państwa do obywatela i zapewne również obywatela do państwa zaproponował rozwiązania prawne, zgodnie z którymi kontrole będą przeprowadzane jedynie na podstawie i po przeprowadzeniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa czyli tzw. „analizy ryzyka”. Dopiero jej pozytywny wynik stanowiłby podstawę do prowadzenia kontroli. Z przyczyn oczywistych, będzie ona możliwa do przeprowadzenia również w przypadku podejrzenia wystąpienia naruszenia prawa, co ustala już sam organ. Co do zasady jednak zapisy te mogą ograniczyć liczbę i zakres kontroli przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko naruszenia prawa bądź nie stwierdzono u nich wcześniej naruszeń przepisów.


Schemat określonej procedury kontroli umieszczany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, dzięki czemu przedsiębiorca będzie miał zawsze możliwość zapoznania się z konkretną procedurą w bardzo praktyczny i przystępny sposób (według formuły „krok po kroku”), a opis całej procedury będzie wyjaśniał podstawowe rozwiązania i tryby postępowania.


Ustawodawca, za zgodą przedsiębiorcy, umożliwił przeprowadzanie wspólnych kontroli organów administracji publicznej w tym samym czasie. Limit czasu trwania kontroli liczony będzie odrębnie dla każdego organu. Jeżeli zatem przedsiębiorca uzna, że prowadzenie w stosunku do niego w tym samym czasie więcej niż jednej kontroli nie wpłynie negatywnie na jego funkcjonowanie, to przepisy prawa będą umożliwiały mu wyrażenie na to zgody.


Projekt ustawy ogranicza również znacząco możliwość prowadzenia ponownych kontroli w przypadku gdyby miały one dotyczyć zakresu objętego uprzednio zakończoną kontrolą, przeprowadzoną przez ten sam organ.


Prowadzenie przez przedsiębiorcę księgi kontroli może zaś nastąpić, za jego zgodą, wyłącznie w formie elektronicznej, a zatem bez obowiązku równoległego prowadzenia księgi w postaci papierowej.


Przedsiębiorca mający zastrzeżenia wobec prowadzonej kontroli może wnieść nie tylko sprzeciw wobec działań organu kontroli. Obecnie ustawodawca dodaje do powyższych rozwiązać także możliwość złożenia przez kontrolowanego skargi do sądu administracyjnego na przewlekłe prowadzenie kontroli. Co ważne, złożenie skargi nie będzie wstrzymywało czynności kontrolnych.


 


Zmiany dotyczące wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej CEIDG


 Od dawna wskazuje się, że rejestr przedsiębiorców CEIDG z jednej strony zawierał niepotrzebne informacje, a z drugiej nie ujawnia się w nim pewnych danych. Wprowadzone zmiany znoszą obowiązek ujawniania w rejestrze adresu zamieszkania przedsiębiorcy i ograniczają ujawnianą w CEIDG liczbę przedmiotów wykonywanej działalności (kodów PKD) maksymalnie do 10 pozycji. Informacje, które będą uwidocznione w rejestrze dotyczą zaś otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz osoby syndyka, nadzorcy i zarządcy. Nadto, na przedsiębiorcę dokonującego wpisu nałożono obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


 


Obniżenie kwoty obowiązkowych rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego


 Dotychczasowa regulacja przewidywała dokonywanie i przyjmowanie płatności przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonego rachunku płatniczego          w każdym przypadku, gdy jednorazowa wartość transakcji przekraczała kwotę 15.000 euro. Obecnie planowana zmiana zakłada, że od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązek ten będzie dotyczył transakcji powyżej  15.000 zł.  


  

 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami