Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
22 / 12 / 2016

Co nowego w podatkach i księgowości?

Udostępnij:

 


Szeroko omawiane w mediach zmiany w prawie podatkowym mają ułatwić prowadzenie biznesu. Czym są zatem objaśnienia podatkowe, utrwalona praktyka interpretacyjna i co zmienia się w zakresie naliczania odsetek za zwłokę, prowadzenia obsługi księgowej oraz w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?


Projekt nowelizacji przepisów od 2017 roku. 


 Ogólne wyjaśnienia dotyczące stosowania prawa podatkowego tzw. objaśnienia podatkowe.


Do Ordynacji podatkowej wprowadzona została nowa instytucja tj. ogólne wyjaśnienia dotyczące praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. Wyjaśnienia podatkowe, odmiennie niż interpretacje ogólne, nie będą dotyczyły wyłącznie wykładni przepisów, lecz mają obejmować również ich praktyczne zastosowanie wraz z przytoczeniem konkretnych sytuacji. Wyjaśnienia te mają być zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a więc będą powszechnie dostępne.


Oznacza to, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych oprócz dotychczasowej możliwości wydawania interpretacji ogólnych będzie miał również obowiązek wydania z urzędu wyjaśnień podatkowych obejmujących stosowanie przepisów prawa podatkowego, a to wszystko w celu zapewnienia stabilności i jednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego.


  


Utrwalona praktyka interpretacyjna ministra właściwego do spraw finansów publicznych.


 Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do Ordynacji podatkowej definicji tzw. utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć wyjaśnienia zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dominujące w wydanych już interpretacjach indywidualnych wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub w odniesieniu do takich samych zdarzeń przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym,        w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu rozliczeniowego.


W przypadku, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, podatnik może dokonać analizy i powołać się na w/w utrwaloną praktykę interpretacyjną, a zatem nie musi czekać na wydanie w jego sprawie interpretacji indywidualnej.


Nadto, powyższa ochrona podatników zostaje wyłączona w sytuacji gdy w okresie 12 miesięcy przed okresem rozliczeniowym, w którym podatnik zastosował się do tej praktyki lub w trakcie tego okresu rozliczeniowego, wydana została interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe. Wówczas „utrwaloną praktykę interpretacyjną” ustala się na podstawie wskazanych interpretacji lub objaśnień podatkowych, licząc od dnia ich wydania.


Należy jednak zwrócić uwagę na to, że utrwalona praktyka interpretacyjna jest pojęciem nieostrym i należy korzystać z tej instytucji z co najmniej dużą uważnością. Organ może bowiem podważyć ustaloną przez podatnika „utrwaloną praktykę interpretacyjną”.


 


Nowe zasady nie naliczania odsetek za zwłokę.


 Ustawodawca wprowadził regulacje, zgodnie z którymi podatnicy nie będą obciążani odsetkami za zwłokę, jeśli wynika ona z błędów organów podatkowych lub ich bezczynności, w razie uchylenia decyzji podatkowej lub stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia. Nowe zasady odstąpienia od naliczania odsetek za zwłokę obejmą zsumowane terminy prowadzonego postępowania podatkowego                przez organ podatkowy.  


 


Ochronny charakter postępowań kontrolnych w zakresie nieprawidłowości stosowania stawki VAT


 Dodany do Ordynacji podatkowej przepis art. 165c stanowi o wyłączeniu obowiązku wszczęcia postępowania podatkowego z uwagi na nieprawidłowość w stosowaniu stawki podatku VAT – innej niż stawka podstawowa przewidziana przepisami prawa. Organ nie będzie zatem musiał wszczynać postępowania, jeżeli nieprawidłowość nie została ujawniona podczas ostatniej kontroli podatkowej u podatnika. W przypadku jednak, gdy zostaną ujawnione nowe okoliczności faktyczne wystąpi nadużycia prawa – kontrola może być prowadzona.


 Podwyższenie limitu przychodów dla KPiR.


 Zmiany przewidziane są także na gruncie księgowości. Mali przedsiębiorcy zwolnieni zostaną z obowiązku prowadzenia kosztownej obsługi księgowej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez podwyższenie limitu przychodów, do którego podatnicy uiszczający podatek PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. 


 


Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - podniesienie progu opodatkowania ryczałtem.


 Zmiana dotyczy podniesienia progu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250 000 euro. Ma to na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych i ponoszonych przez najmniejsze podmioty. Ponadto podwyższenie progu opodatkowania umożliwi uproszczenie procedur podatkowych dla większej grupy małych przedsiębiorców.


 

 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami