Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
61 8 527 529,
61 8 520 224
21 / 07 / 2014

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

Udostępnij:

Wydanie wyroku eksmisyjnego, w którym stwierdzono obowiązek opuszczenia i opróżnienia lokalu to nie koniec drogi, przez jaką musi przebrnąć właściciel nieruchomości w celu jej faktycznego objęcia. Sąd w wyroku nakazującym opuszczenie lokalu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego lub o braku takiego uprawnienia. W przypadku przyznania uprawnienia do lokalu socjalnego, to gmina właściwa ze względu na miejsca położenia lokalu winna taki lokal zapewnić.


W praktyce nader częstym zjawiskiem jest sytuacja, w której gmina nie dostarcza lokalu socjalnego pomimo takiego obowiązku wynikającego z wyroku sądowego. Skutkiem niedochowania przez gminę obowiązkowi zapewnienia stosownego lokalu socjalnego jest obowiązek zapłaty na rzecz właściciela lokalu odszkodowania. Z reguły gminy nie dysponują odpowiednią liczbą lokali socjalnych, aby zapewnić prawidłową realizację wyroków eksmisyjnych. Prawo jednak jednoznacznie zastrzega wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Lokatorzy pozbawienie prawnie tytułu do lokalu w dalszym ciągu zobowiązani są uiszczać odszkodowanie w wysokości odpowiadającej wysokości czynszu lub innych opłat za korzystanie lokalu, jakie powinni płacić, gdyby dotychczasowy stosunek prawny nie uległ rozwiązaniu. Prawo prawem, ale dla właściciela takie rozwiązanie nie stanowi podstawy sukcesu. Wyrok eksmisyjny z reguły jest konsekwencją nieuiszczania opłat z tytułu czynszu, zatem szanse na odzyskanie jakichkolwiek środków od zajmujących lokal osób jawią się w sposób bardzo wątły.


Forma rekompensaty dla właściciela lokalu została przewidziana w ustawie o ochronie praw lokatorów. Przepisy te sankcjonują odpowiedzialność gminy w pełnej wysokości za szkodę, na zasadach ogólnych, a zatem w zakresie wyznaczonym przez treść art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego. Co ważniejsze, zauważyć należy, iż zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego zasadą jest pełna kompensacja szkody poniesionej z tytułu bezprawnego działania władzy publicznej, a konsekwencją takiego stanowiska Trybunału było dodanie art. 18 ust. 5 Ustawy. Ustawodawca nie wyłączył z zakresu odpowiedzialności gminy opłat eksploatacyjnych.


Podstawy roszczenia odszkodowawczego można upatrywać także w art. 417 k.c., który stanowi iż za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa  lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Nie ma tu konieczności wykazania winy w działaniu lub zaniechaniu, ponieważ samoistną podstawą roszczenia będzie fakt nieprzydzielenia lokalu socjalnego. Tak jak przy ogólnych zasadach odszkodowawczych naprawienie szkody obejmie zarówno poniesione straty jak i zysk, który właściciel mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Warto jeszcze przywołać jednolitą linię orzeczniczą zgodnie z którą żądanie powoda stanowiące równowartość czynszu wolnorynkowego oraz opłat eksploatacyjnych, jakie właściciel uiszcza zamiast byłych lokatorów, jest uprawnione i zasługuje na uwzględnienie. Szkoda właściciela obejmuje bowiem zarówno korzyści, które właściciel mógłby uzyskać (w postaci czynszu wolnorynkowego), jak i straty, które poniósł (w postaci opłat eksploatacyjnych, które był zobowiązany uiścić).


Pomoc prawników Kancelarii Krotoski Adwokaci w sprawach o odszkodowanie od gminy może okazać się bezcenna. Rutynowani specjaliści zapewniają należytą ochronę praw swoich klientów i gwarantującą rychłą wypłatę należnego odszkodowania.


Kancelaria doradza na stałe Klientom w sprawach o odszkodowanie od gminy. Swoje doświadczenie pogłębiamy reprezentując właścicieli kamienic, w tym lokali mieszkalnych, w procesach przeciwko gminom, przede wszystkim na terenie województwa wielkopolskiego. Doświadczenie Prawników Kancelarii i wnikliwa znajomość materii powodują, że interes Klienta będzie skutecznie realizowany.

 

Zapoznaj się z naszymi najnowszymi materiałami